2 % z dane

Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy.

Riaditeľstvo Gymnázia DH vo Svidníku a členovia Rady rodičov Rodičovského združenia pri Gymnázium DH Vás chcú aj v roku 2019 v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov požiadať o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% Vami zaplatenej dane pre našu školu.

Prijímateľom príspevku je Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu DH.

IČO: 37871358

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Komenského 16, 089 01 Svidník

Ak sa rozhodnete prispieť, chceli by sme Vás požiadať o vyplnenie a podpísanie vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% dane (vyplňuje a podpisuje daňovník) a priloženie potvrdenia o zaplatení dane (ktoré Vám vydá na požiadanie zamestnávateľ).

Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť z tejto stránky.  Vyplnené a podpísané tlačivá môžete doručiť na riaditeľstvo školy, aby sme ich do 30. 04. 2019 mohli predložiť príslušnému správcovi dane, t.j. Daňovému úradu Svidník, alebo ich doručte na príslušný daňový úrad.. Ak ste právnická alebo fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie na daňový úrad, formulár na poukázanie 2% je súčasťou daňového priznania.

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukazaní sumy ... (editovateľné tlačivo, údaje o združení sú už vyplnené).

Ďakujeme Vám za každý Váš príspevok.

V roku 2017 sme takto získali 1205,56 €.

V roku 2016 sme takto získali 476,62 €.

V roku 2015 sme takto získali 428,92 €.

V roku 2014 sme takto získali 977,86 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na vybavenie jednej triedy novými žiackymi lavicami a stoličkami, učiteľskou katedrou a stoličkou. Celková suma - 2803,30 €, z toho 977,86 € získaných z príspevkov 2% z dane, 1825,44 z rodičovských príspevkov.

 

RNDr. Ján Rodák   Ing. Jozef Čan
riaditeľ školy   Predseda RZ