Comenius - školské partnerstvá

Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku

v spolupráci s

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza v Krosne

realizuje v rámci programu COMENIUS projekt s názvom

Moje mesto, môj región, moja rodná krajina:

kultúrne, historické rozdiely a podobnosti na území Karpát.

 

Program: PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Podprogram: COMENIUS

Kategória akcie: PARTNERSTVÁ

Akcia: COMENIUS BILATERÁLNE ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ

Naši študenti spolu so študentmi v Poľsku budú pracovať na viacerých spoločných témach. Toto zapojenie sa do partnerstva umožní žiakom a učiteľom naučiť sa a precvičiť si cudzie jazyky a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazykov iných národov. Dôležitým bodom budú mobility učiteľov a študentov v partnerskej krajine. Cieľom projektu  budú okrem iného aj práce študentov, na ktorých sa budú podieľať spoločne s partnerskou školou.

Trvanie projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014

Cieľová skupina: Učitelia a žiaci zo zapojených škôl, nepriamo aj miestna komunita.

 

Ciele a stratégia projektu:

 • rozvinúť trvalú a efektívnu spoluprácu medzi školami na Slovensku a v Poľsku,
 • vzbudiť záujem študentov o učenie sa cudzích jazykov a zvýšiť úroveň znalosti cudzieho jazyka,
 • zdokonaliť znalosť anglického jazyka a schopnosť využívať informačné technológie,
 • rozvíjať kľúčové životné kompetencie,
 • prekonať kultúrne bariéry, stereotypy, učiť sa byť tolerantný a otvorený voči odlišným kultúram, zvýšiť záujem o globálne otázky,
 • získať informácie o kultúrnom dedičstve a histórii oboch krajín, ktoré spolupracujú na projekte,
 • vytvárať postoj otvorenosti k odlišným národom a kultúram aktívnym kontaktom s rovesníkmi,
 • formovať mienku medzi mladými, ktorí majú podobné záujmy bez ohľadu na miesto bývania.

 Dopad projektu na jednotlivca a zúčastnené školy:

 • lepšie ovládanie anglického jazyka a jeho používanie na prekonanie komunikačných bariér,
 • získanie skúseností z cestovania v zahraničí,
 • učenie sa o každodennom živote, zvykoch a tradíciách zúčastnených krajín,
 • pozitívny vplyv na rodiny študentov a miestne komunity, povzbudenie ku kreativite a otvorenosti smerom k odlišným kultúram,
 • lepšia mienka o škole v miestnej komunite,
 • schopnosť riadiť projekt a plánovať úlohy,
 • lepšie využívanie informačno-komunikačných technológií,
 • formovanie kľúčových životných kompetencií.

Mobilita slovenskej skupiny v Poľsku

V dňoch 10. – 19. apríla sa dvadsiati študenti a piati pedagógovia nášho gymnázia zúčastnili pobytu u našich severných susedov. Slávnostné zahájenie projektu sa uskutočnilo v Múzeu naftového priemyslu v Bóbrke, kde prijali pozvanie primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák, riaditeľ nášho gymnázia RNDr. Ján Rodák, jeho zástupkyňa RNDr. Mária Jaškaničová,  takisto aj primátor a predstavitelia vzdelávacích inštitúcií mesta Krosno či  zástupcovia našej partnerskej školy pod vedením pani riaditeľky Joanny Kubit.

Poliaci pre nás pripravili veľmi bohatý program, počas ktorého sme postupne spoznávali Krosno. Pozreli sme si všetky jeho najzaujímavejšie kultúrno-historické miesta ako Podkarpatské múzeum, Františkánsky kostol Panny Márie, Centrum dedičstva skla a mnoho ďalších. Získali sme veľa nových poznatkov o dejinách, kultúre a významných osobnostiach tohto krásneho mesta, ktoré je známe predovšetkým sklárskou výrobou. Teraz vieme, že Krosno nazývajú aj sklenené srdce Poľska, alebo malý Krakow pre jeho pekné námestie. Počas pobytu sme navštívili aj významné miesta v  okolí. Boli to napríklad prírodný skanzen v meste Sanok a Karpatská Trója v Trzcinicy. Práve tam sme sa dozvedeli, že s Poliakmi máme spoločnú minulosť, pretože podobné archeologické miesto z rovnakej doby sa nachádza aj na Slovensku – v Nižnej Myšli pri Košiciach. Nám študentom sa skutočne najviac z pamiatok páčil nádherný zámok Łancut v okolí Rzeszowa. Cez víkend sme vycestovali na dvojdňový výlet do druhého najväčšieho mesta v Poľsku – Krakowa. V sobotu sme boli v soľnej bani Wieliczke, na svetoznámom zámku Waweli, peknom starodávnom námestí, v Mariackom kostole a v múzeu Sukiennice, kde sme sa oboznámili so životom tunajších mešťanov v stredoveku. Počas prehliadky týchto miest sme nadobudli veľa informácii o Krakowe a jeho histórii, napríklad, že bolo založené už v 8. storočí a dlhé roky bolo hlavným mestom Poľska. V súčasnosti sa tu nachádza 12 štátnych a 14 súkromných univerzít. V nedeľu sme navštívili už menej príjemné miesto – koncentračný tábor v Oswienczime. Dopočuli sme sa tu o zverstvách páchaných na ľuďoch počas 2. svetovej vojny a uvedomili si ako dobre si dnes vlastne žijeme.

Veľa času z celkového pobytu sme strávili v „Naftowke“ ako tam našu partnerskú školu nazývajú. Absolvovali sme tu hodiny geografie, geológie, histórie, anglického jazyka a informatiky, na ktorých nám prednášali poľskí pedagógovia. Dokonca sme sa naučili tradičný poľský tanec „polonéz“ a počas kulinárskeho večera ochutnali ich národné jedlá ako napríklad „žurek“ a „baršč“. Vykonávali sme aj mnoho aktivít, a to maľovanie na sklo, pieskovanie pohárov, či úpravu fotiek v programe Corel. Momentálne je na našej škole výstava výsledných produktov zo spomenutých aktivít. Počas týchto desiatich dní nás neustále sprevádzali poľskí žiaci a ich učitelia. Hneď na začiatku sa z nás stali výborní kamaráti a skvelo sme si rozumeli. Už teraz sa všetci tešíme na ich desaťdňový príchod do Svidníka v septembri a usilovne im pripravujeme program, ktorý dúfame bude aspoň taký dobrý, ako bol ich.

Vyjadrenia študentov o mobilite v Poľsku

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto mobility, pretože som si z nej nielen ja, ale my všetci odniesli množstvo zážitkov a spomienok, na ktoré tak skoro nezabudneme. Preto by som sa chcela v mene študentov poďakovať našim, ale aj poľským profesorom a profesorkám za zrealizovanie tohto projektu. Ak by som mala možnosť zúčastniť sa niečoho podobného, určite by som neváhala ani minútu. (Daniela Cocuľová)

Mobilitu v Poľsku som si veľmi užila. Spoznala som nových ľudí, získala množstvo nových zážitkov a priateľov. V súvislosti s cudzími jazykmi som si precvičila angličtinu a hlavne som sa naučila komunikovať v poľskom jazyku. Veľmi rada by som takýto výlet zopakovala. (Alexandra Pavlušová)

Desaťdňový pobyt v Poľsku mi dal mnoho. Zdokonalila som si znalosti z anglického jazyka a hlavne spoznala Poľsko z mnohých strán. Do budúcna mi to potvrdilo moje plány o cestovaní a spoznávaní iných krajín. Rada by som sa do podobného projektu zapojila znova. (Eva Šupšaková)

Z Poľska som si odniesol kopu nezabudnuteľných zážitkov. Videl som veľa úžasných miest a historických pamiatok, spoznal som Poľskú kultúru a ich zvyky.  A v neposlednom rade som si našiel mnoho nových kamarátov. (Samuel Jurek)

Výuka slovenského jazyka v Krosne a poľského jazyka vo Svidníku.

V mesiacoch november 2012 až marec 2013 sa uskutočnila jazyková príprava v poľskom jazyku pre študentov 2. ročníka našej školy. Štyri učiteľky z našej partnerskej školy pre nás pripravili zaujímavé hodiny, na ktorých využívali rôzne formy a metódy práce. Absolvovali sme spolu 20 hodín poľského jazyka a naučili sme sa abecedu, základnú slovnú zásobu a najbežnejšie frázy každodennej komunikácie. To isté sa učili študenti v Poľsku,  s pedagógmi z našej školy, v slovenskom jazyku.

Vyjadrenia študentov o hodinách poľského jazyka

Som veľmi rada, že som sa môžem zúčastniť tohto projektu, pretože mám možnosť nadobúdať nové vedomosti a skúsenosti prostredníctvom zábavy a hry. Doteraz som sa domnievala, že poľský jazyk nie je náročný a podobá sa nášmu jazyku. Po hodinách poľštiny so sympatickými poľskými učiteľkami som zistila, že to nie je také ľahké ako sa zdá, no týmto spôsobom výučby to nie je pre nás gymnazistov nič náročné. Dúfam, že budem mať možnosť navštíviť Poľsko a v ňom rôzne mestá, spoznať Poliakov, vidieť ich spôsob života a porovnať ho s tým naším. (Lujza Barilíková) 

Môj názor na projekt Comenius je veľmi pozitívny. Splnil moje očakávania a predstavy. Na hodinách poľského jazyka sme sa naučili aspoň základnú slovnú zásobu. Prekvapila ma podobnosť niektorých výrazov či slovných spojení s našim jazykom. Dúfam, že takto zaujímavo bude tento náš projekt pokračovať  aj naďalej a teším sa na ďalšiu spoluprácu s našimi susedmi. (Simona Čobejová) 

Od projektu očakávam, že si zlepším svoju angličtinu a naučím sa komunikovať aj v poľštine. Rada by som spoznala nových ľudí a porovnala ich spôsob života s tým naším. Doterajšie hodiny poľštiny sa mi páčili, hlavne preto, že nás učila veľmi milá a zábavná učiteľka. Naučila som sa zopár základných fráz a slovíčok. Príjemne ma prekvapilo, že veľa slov je podobných, alebo dokonca rovnakých s tými našimi a nemám problém porozumieť učiteľke, keď hovorí po poľsky. (Daniela Cocuľová) 

Projekt Comenius ma zaujal hlavne kvôli zdokonaleniu anglického jazyka ale aj priučeniu pre mňa nového - poľského jazyka. Výučba poľského jazyka sa mi páčila najmä kvôli zjednodušenému vyučovaniu prostredníctvom prezentácii a piesni. Teším sa na stretnutie s poľskými študentmi. (Juraj  Homoľa) 

Projekt Comenius, do ktorého som zapojená, hodnotím kladne. Splnili sa moje očakávania, ktoré sú následovné: naučiť sa základy poľského jazyka nielen v komunikácii, ale taktiež aj písomnou formou.  Keďže poľský jazyk je podobný nášmu, neprekvapila ma podobnosť niektorých výrazov s našimi. Dúfam, že sa ešte niečo nové naučím. (Barbora Hlivjaková) 

Tento projekt pokladám za veľmi dobrú možnosť ako spoznať kultúru, jazyk a krajinu iných ľudí. Teším sa na zoznámenie so študentmi z poľskej školy, oboznámenie s ich štýlom učenia a iných zvykov. Na hodinách poľštiny na našej škole sa mi páčil hravý spôsob učenia, najmä pesničiek, ktoré boli zábavné. Teraz už viem aj pár slov, viet a myslím, že už by som sa v Poľsku určite nestratila. (Michaela Hermanová) 


Mobilita učiteľov našej školy v Poľsku

Počas pracovnej návštevy pedagógov nášho gymnázia v partnerskej škole Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, im. Ignacego Lukasiewicza v Krosne sme boli nesmierne milo prekvapení aký program pre nás pripravili kolegovia z Poľska. Po štvorhodinovom maratóne vyučovania slovenského jazyka sme navštívili novootvorené múzeum Centrum dedičstva skla, ktoré sa nachádza na historickom námestí v Krosne. Kto z návštevníkov tohto mesta si pamätá donedávna rozkopané námestie, je určité rád, že rekonštrukčné práce sú už ukončené. Milovníkom umenia a kultúrno-historických tradícií odporúčame obidve časti Múzea. Hlavná časť sa nachádza na východnej strane námestia. Je to moderná trojposchodová budova, ktorej väčšia časť sa nachádza v podzemí. Na najnižšom podlaží nájdete dielňu, kde šikovní remeselní sklári pred vašimi očami vyfúknu sklenený džbán, vyrobia ružu či mačku zo skla. Záujemcovia si môžu dokonca vyfúknuť svoj vlastný výrobok, čo je zahrnuté v cene vstupného. Naši kolegovia na vlastnej koži zistili, že ručná výroba sklenených výrobkov je skutočne veľmi ťažká. Na ďalšom podlaží sme si pozreli v premietacej miestnosti film o histórii sklárskeho remesla v Krosne a jeho okolí. Dozvedeli sme sa, že história sklárskej remeselnej výroby siaha v tejto oblasti do 1. polovice 16. storočia. V medzivojnovom období 20. storočia v meste vybudovali veľké závody, v ktorých našlo prácu až 80% obyvateľstva z mesta a okolia.

V tvorivých dielňach múzea remeselníci predvádzajú rôzne spôsoby brúsenia skla, maľovanie na sklo a výrobu umeleckých produktov z vitráže. Pre viacčlenné skupiny je tu možné vopred zarezervovať workšopy rôznych techník zdobenia sklenených výrobkov. V presklených vitrínach môžete obdivovať nádheru rôznych sklenených výrobkov – nádob, sošiek, obrazov so svetskými či náboženskými motívmi. Na treťom poschodí, na úrovni námestia, sa nachádza ďalšia výstava úžitkových a umeleckých výrobkov, pričom väčšinu z nich je možné si tu dokonca aj zakúpiť. Druhú časť múzea si pozriete v podzemí na opačnej strane námestia. Milovníci moderného umenia budú očarení dielami súčasných poľských umelcov, ktorí vytvárajú svoje výrobky zo skla. Ich umelecké diela sú vystavované a predávané pod hlavičkou renomovaných svetových značiek.

Nápisy Krosno – mesto skla v súčasnej dobe nájdete skoro všade v meste.  Každá tretia rodina v regióne je alebo bola v minulosti spojená s výrobou sklárskych výrobkov a obyvatelia tohto mesta sú na svoju históriu tohto remesla patrične hrdí.

Výsledné produkty

Dôležitou časťou projektu sú výsledné produkty, na ktorých pracujeme spoločne s našou partnerskou školou. Niektoré boli realizované pred samotnou mobilitou našich študentov v Poľsku, ako napríklad súťaž na logo projektu, vytvorenie letáku o projekte, tvorba plagátu, prezentácie a cvičenia z gramatiky a slovnej zásoby v slovenskom jazyku. Počas mobility sme dokončili prácu na príručke a slovníku. Okrem toho pripravujeme materiál pre náš spoločný kalendár na rok 2014. Všetky tieto výsledné produkty vytvárame spoločne s poľskou stranou v troch jazykoch – poľskom, slovenskom a anglickom. V súčasnej dobe pracujeme na prezentáciách o miestach, ktoré navštívia poľskí študenti a učitelia počas mobility na Slovensku v septembri 2013. Po návrate z 10-dňovej mobility sme pripravili výstavku z predmetov, ktoré naši študenti vytvorili počas workšopov v Poľsku.

Súťaž na logo projektu

Študenti vytvorili niekoľko vlastných návrhov na logo nášho projektu. Následne sa uskutočnilo hlasovanie medzi študentmi z poľskej a slovenskej školy. Logo, ktoré získalo najviac hlasov sa využíva na všetkých dokumentoch o projekte a dokonca pred mobilitou v Poľsku naši študenti dostali veľmi pekné tričká práve s týmto logom.

 

Informovanie rodičov a širokej verejnosti o projekte Comenius

Na plenárnom stretnutí rodičov dňa 18. 10. 2012 sme podali rodičom prvotné informácie o cieľoch a stratégiách projektu formou letáku, ktorý sme vytvorili v anglickom a slovenskom jazyku.

V rozhlasovom okienku počas triedneho stretnutia rodičov dňa 23. 4. 2013 študentky Lujza Barilíková a Klaudia Čverčková informovali, ktoré miesta navštívili a aké aktivity vykonávali počas 10-dňovej mobility v Poľsku.

V máji 2013 našu školu navštívila redaktorka národno-etnického vysielania Slovenského rozhlasu pani Levkaničová kedy tri študentky našej školy Daniela Cocuľová, Kristína Jurková a Veronika Jackaninová podali informáciu o projekte, o hodinách poľského jazyka, ktoré absolvovali u nás na škole a pobyte v Poľsku. Porozprávali o svojich dojmoch a pocitoch z cestovania u našich severných susedov, o nových kamarátoch, o poľskej kuchyni a samozrejme o našej partnerskej škole.

Občanov nášho mesta pravidelne informujeme o všetkých aktivitách, ktoré uskutočňujeme v miestnej tlači, prevažne v novinách Dukla alebo v Podduklianskych novinách.