Implementácia IKT do školského vzdelávacieho programu

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Tendencia zvyšujúcej sa životnej úrovne a vzdelanostnej úrovne nás stavia pred viaceré výzvy. Škola ako inštitúcia, ktorá má poskytovať moderné vzdelanie pre moderného človeka, musí ako prvá týmto výzvam úspešne čeliť a meniť nielen obsah vzdelávania, ale aj jeho formy.

Zdá sa, že tabuľa a krieda sú minulosťou – prichádza nová éra – multifunkčné tabule , multimediálne učebne, notebooky , interaktívne vyučovanie , e-learning. Slová, ktorým budeme musieť všetci porozumieť, technológie, ktoré sa budeme musieť naučiť používať. Žiaci, ale aj učitelia.

Toto bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli vypracovať projekt Implementácia IKT do školského vzdelávacieho programu. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovačných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie.