Oznamy rodičom

Pozvánka na športové odpoludnie

Rada rodičov pri Gymnáziu DH Svidník v spolupráci s vedením školy Vás týmto pozýva na športové odpoludnie (volejbal, Zumba, stolný tenis) pre rodičov, zamestnancov a priateľov školy, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2019 (piatok) od 13.00 hod. na multifunkčnom ihrisku.

Pozvaní sú nielen hráči, ale aj fanúšikovia a všetci, ktorí sa chcete zabaviť na tanečnom posedení po skončení športových aktivít. Do tanca bude vyhrávať Vlado Pasnišin.

Poplatok: 5 Eur na osobu (na prípravu stravy a občerstvenia).
Rodičov našich žiakov prosíme uhradiť poplatok prostredníctvom triednych profesorov (návratky boli rozdané žiakom) v termíne do 31. mája 2019, ďalší účastníci v deň konania pri registrácii.

Tešíme sa na bohatú účasť.


Úvoľňovanie žiakov z vyučovania

Na jeden deň uvoľňuje žiaka z vyučovania triedny učiteľ. Na dobu dlhšiu než jeden deň je žiak uvoľnený z vyučovania riaditeľom školy po konzultácii s triednym učiteľom. Žiadosť musí byť doručená najmenej 2 pracovné dni pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti triednemu učiteľovi. Po návrate si žiak do 5 pracovných dní musí dobrať zameškané učivo a odovzdať všetky potrebné zadania.
Tlačivo žiadosť o uvoľnenie z vyučovnia ... prosíme rodičov, aby pri žiadaní o uvoľnenie svojich detí z vyučovania používali toto tlačivo.

Vedenie školy


Úhrada stravy v školskom roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 sa stravné lístky budú uhrádzať

trvalým príkazom v banke alebo internetbankingom,

vždy mesiac vopred do 26 dňa v mesiaci:
1. – 3. ročník od 20. – 26. augusta 2018 do 20. – 26. mája 2019,
4. ročník od 20. – 26. augusta 2018 do 20. - 26. marca 2019.
Stravné lístky za mesiac jún 2019 sa budú uhrádzať šekom (platí len pre 4. ročník).
SUMA: 19,98 €

Číslo účtu: IBAN: SK 37 8180 0000 0070 0051 5508

Stravu je potrebné odhlásiť osobne 24 hodín vopred alebo telefonicky na číslo 054/75 21 036 .

Stravné lístky na september si môžu študenti vyzdvihnúť už v auguste u vedúceho ŠJ  alebo u asistentky riaditeľa.

 

Ján Dančišin

vedúci ŠJ

 


Elektronická triedna kniha

Vážení rodičia.

Od septembra sme pristúpili k používaniu elektronickej triednej knihy (ďalejETK). ETK v plnej miere nahrádza klasickú triednu knihu a jej používanie by nám malo uľahčiť administratívnu prácu učiteľov. Zároveň to umožňuje rodičom mať informácie o známkach, dochádzke, domácich úlohách, preberanom učive, rozvrhu či suplovaní prístupné do pár minút po ich zadaní učiteľom do ETK. Všetky súpomínané informácie môžete získať po prihlásení na webovú stránku www.gdh.edupage.sk, alebo ak vlastníte niektoré z "chytrých" zariadení (mobil, tablet a pod.), tak aj prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage. Viac o aplikácii a odkaz na stiahnutie na stránke www.mobile.edupage.org.