Poslanie a úlohy výchovného poradcu

Výchovný poradca plní prvoradé úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a študijného poradenstva.

Najviac času venuje poradenstvu pri adaptácii žiakov v 1. ročníku 4-ročného štúdia, resp. v príme 8-ročného štúdia a poradenstvu pri výbere štúdia na vysokých školách. Pri voľbe štúdia na VŠ poskytuje žiakom i rodičom aktuálne informácie o VŠ (či pomaturitnom štúdiu) v SR, prípadne v zahraničí (hlavne v ČR).

 

Ďalšie úlohy výchovného poradcu sú:
•  pravidelná spolupráca so žiakmi, triednymi učiteľmi a rodičmi,
•  poskytovanie poradenstva žiakom s rôznymi výchovnými, vzdelávacími, zdravotnými či rodinnými     problémami,
•  uskutočňovanie skupinového i individuálneho poradenstva pri voľbe ďalšieho štúdia,
•  spolupráca so ZŠ (hlavne so žiakmi a rodičmi 9. ročníka a 5. ročníka),
•  spolupráca s VŠ (prezentácie jednotlivých VŠ v našej škole, organizovanie exkurzií na VŠ podľa možností),
•  spolupráca s CPPPP vo Svidníku,
•  výchovný poradca počas celého školského roka plní svoje úlohy na základe vypracovaného Plánu práce.