Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

Aktuálne informácie:

Vzor odvolania pre uchádzačov, ktorí zatiaľ nie sú prijatí a majú záujem o štúdium na našej škole.


Dňa 7. mája 2020 sme zverejnili upravené kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2020/2021. Nájdete ich kliknutím na tento odkaz.

Prihlášky je potrebné doručiť do 19. mája 2020 na našu školu jedným z týchto spôsobom:
- prostredníctvom základnej školy - do 15. mája 2020 doručiť riaditeľovi ZŠ, ten ich potom doručí do 19. mája 2020 našej škole,
- elektronicky cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),
- elektronicky - odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom na adresu riaditel@gdh.sk
- klasickou poštou na adresu školy (19. máj 2020 je dátum doručenia do školy),
- osobne s podmienkou dodržania všetkých bezpečnostných opatrení.

O ďalších termínoch Vás budeme priebežne informovať.

Celé znenie rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 nájdete na stránke ministerstva školstva