Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

Aktuálne informácie:

12.06.2020 - 2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník oznamuje, že v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom 4. 1 Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020, ktoré vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 11. 6. 2020 rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom.

Pre prijímacie konanie v 2. kole platia Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021 - upravené v dôsledku mimoriadnej situácie, ktoré nájdete na kliknutím na tento odkaz.
Prijímacie konanie sa vykoná administratívnym spôsobom.

Prihlášky je potrebné doručiť do 19. júna 2020 na našu školu jedným z týchto spôsobov:

- elektronicky - odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom na adresu riaditel@gdh.sk
- klasickou poštou na adresu školy (19. jún 2020 je dátum doručenia do školy),
- osobne s podmienkou dodržania všetkých bezpečnostných opatrení.
Pre urýchlenie komunikácie Vás prosíme uviesť na prihláške e-mailový a telefonický kontakt.Dňa 7. mája 2020 sme zverejnili upravené kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2020/2021. Nájdete ich kliknutím na tento odkaz.

Celé znenie rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 nájdete na stránke ministerstva školstva

Vzor odvolania pre uchádzačov, ktorí zatiaľ nie sú prijatí a majú záujem o štúdium na našej škole.