Školský poriadok

V zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku vydáva tento školský poriadok.

Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku (GDH) je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, ktorá poskytuje úplné stredné vzdelanie. Pripravuje predovšetkým pre štúdium na vysokých školách, tiež na výkon niektorých činností v správe a v ďalších oblastiach. Žiak ju absolvuje dobrovoľne, a preto je povinný podriadiť sa pravidlám vnútornej organizácie práce v nej, jej vnútornému poriadku.

Ústava SR zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme tohto práva vedenie nášho gymnázia zabezpečí taký vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre medziľudské vzťahy, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, formovania osobnosti mladého človeka, ale zároveň, aby tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov.

Škola bude dôsledne dodržiavať dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných ľudských práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa – a to vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Bude venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

Cieľom vnútorného poriadku školy je:
-    určenie pravidiel a zásad správania sa žiakov počas vyučovacieho procesu a mimo neho,
-    vymedzenie práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov,
-    určenie pravidiel udeľovania výchovných opatrení,
-    zabezpečiť naplnenie princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1. Výkon práv a povinností žiakov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

1.1.    Práva žiakov

Každý žiak gymnázia má právo:

 1. Na výchovu v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami ako rovnocenný partner vo vzťahu učiteľ – žiak, na komunikáciu v duchu zásad humanity a demokracie.
 2. Na vyslovenie vlastného názoru a na formulovanie otázok k prebranej téme vhodnou formou a bez narušenia štruktúry vyučovacej hodiny.
 3. Na zdôvodnenie klasifikácie ústnej odpovede, písomnej práce alebo testu (tu má právo aj na analýzu chýb), na skúšanie a hodnotenie (len keď je schopný práce), poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, poznať zásady písomného preverovania žiakov, vrátane termínov predpísaných písomných prác.
 4. Na komisionálne preskúšanie (neplnoletí žiaci žiadajú o komisionálne preskúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu).
 5. Zoznámiť sa s tematickým plánom príslušného predmetu, vrátane podrobného zoznámenia sa so Školským vzdelávacím programom GDH (ŠkVP).
 6. Vybrať si voliteľné predmety z ponúkanej škály podľa učebného plánu ŠkVP.
 7. Zapojiť sa podľa svojho záujmu a schopností do niektorej z foriem mimoškolskej činnosti organizovanej školou, resp. organizáciou, spolupracujúcou so školou, pri organizovaní tejto činnosti, súťaží a olympiád organizovaných nadriadenými orgánmi. Účasť v týchto aktivitách je považovaná za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Množstvo týchto aktivít môže byť obmedzené v prípade porušenia predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pre túto činnosť.
 8. Navštevovať aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie, športové kluby a podobne. Jeho aktivity v týchto inštitúciách nesmú byť obmedzovaním pre naplnenie práv a povinností žiaka našej školy.
 9. Opustiť budovu školy počas veľkej prestávky a voľných hodín na základe súhlasu zákonného zástupcu.
 10. Voliť a byť volený do žiackej samosprávy (triedna samospráva, ŽŠR).
 11. Zvoliť svojho zástupcu do žiackej školskej rady, ktorá vystupuje navonok ako zástupca záujmov žiakov.
 12. Vyjadrovať sa k organizácii chodu školy, ku klasifikácii prostredníctvom orgánov žiackej samosprávy alebo zákonného zástupcu.
 13. Podávať ústne alebo písomne nové návrhy, iniciovať zmeny, pripomienkovať porušovanie školského poriadku zo strany spolužiakov a zamestnancov školy sám alebo prostredníctvom svojich zástupcov v žiackej školskej rade a v rade školy.
 14. Na efektívnu ochranu pred akoukoľvek formou šikanovania.
 15. Konzultovať akýkoľvek problém s triednym učiteľom, vo vážnejšom prípade s výchovným poradcom či riaditeľom školy, resp. jeho zástupcom so zárukou diskrétnosti.
 16. Na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav.
 17. Na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, ktoré zabezpečuje štát.
 18. Na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
 19. Na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
 20. Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
 21. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, vrátane vytvorenia podmienok a používania špeciálnych vzdelávacích pomôcok.
 22. Nadaného žiaka, ktorý bude reprezentovať školu v náročnej vedomostnej súťaži, je možné uvoľniť na jeden deň pred súťažou z dôvodu prípravy na súťaž. O uvoľnenie požiada triedneho učiteľa vyučujúci, ktorý žiaka pripravuje. 
 23. V odôvodnených prípadoch má žiak právo na vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu.
 24. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v bode 2.1 v odsekoch 4 a 5.

 

1.2.    Povinnosti žiakov

Každý žiak gymnázia je povinný:

 1. Dodržiavať tento školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy GDH týkajúce sa žiakov.
 2. Chodiť do školy pravidelne a podľa rozvrhu hodín sa zúčastňovať vyučovania všetkých predmetov ŠkVP, ktoré si v danom školskom roku zvolil. Na vyučovanie prichádzať včas (s minimálne 10 min. časovou rezervou na prezutie a prípravu potrebných pomôcok na vyučovanie).
 3. Prihlasovať sa na voliteľné predmety ŠkVP v určenom termíne.
 4. Osvojovať si vedomosti, zručnosti, upevňovať návyky poskytované na jednotlivých vyučovacích hodinách. Týmto sa pripravovať na efektívne štúdium na VŠ a tvorivú prácu v budúcom povolaní.
 5. Sedieť na vyučovaní slušne, pozorne sledovať učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracovať, nenašepkávať, neodpisovať, pracovať podľa pokynov učiteľa, nerušiť vyučovanie vrátane nezneužívania informačno-komunikačných technológií (IKT).
 6. Dokladovať každú neprítomnosť na vyučovaní záznamom v študijnom preukaze. Každý zápis u neplnoletého žiaka musí byť podpísaný aj zákonným zástupcom.
 7. Mať študijný preukaz stále k dispozícii,  na vyzvanie zamestnancov školy ním preukázať svoju totožnosť.
 8. Prihlásiť sa zdvihnutím ruky, ak chce odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať.
 9. Ospravedlniť sa v prípade nepripravenosti na vyučovaciu hodinu hneď na jej začiatku.
 10. Dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určuje triedny učiteľ alebo vyučujúci.
 11. Vyžiadať si súhlas  vyučujúceho, ak chce opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto.
 12. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
 13. Prezúvať sa do vhodných prezuviek v šatni pred svojou šatňovou skrinkou. Prezuvkami nesmie byť športová obuv, ani obuv, ktorá znečisťuje podlahy.
 14. Vyžiadať si súhlas vyučujúceho alebo triedneho učiteľa pri opustení budovy školy počas vyučovania.
 15. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy, svojím správaním a konaním robiť česť škole, sebe i rodičom. Zamestnancom školy prejavovať primeranú úctu v zmysle zásad slušného správania.
 16. Dbať o čistotu a poriadok v triedach, v sociálnych zariadeniach. V škole i okolo nej chrániť svoje zdravie a zdravie iných. Hlásiť učiteľom, vedeniu školy alebo jej zamestnancom všetky okolnosti, ktoré by ohrozovali prevádzku školy alebo ľudské životy.
 17. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, šetrne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. V prípade úmyselného poškodenia školského zariadenia alebo poškodenia z nedbanlivosti žiak je povinný uhradiť škodu v plnom rozsahu alebo sa postarať o urýchlenú opravu poškodenej veci.
 18. Informovať triedneho učiteľa o závažných udalostiach v osobnom živote. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.
 19. Mať v škole osobitný hygienický balíček (uterák, vreckovky, toaletný papier) - Metodické usmernenie MŠ SR č. 15/2005–R zo dňa 31.10.2005.
 20. Rešpektovať pokyny dozorkonajúcich v školskej jedálni, dodržiavať poriadok, dbať na kultúru stolovania, správať sa slušne a zdvorilo voči personálu kuchyne, odnášať taniere, poháre a príbory zo stolov (platí pre stravníkov ŠJ).
 21. Prípadnú stratu svojej veci oznámiť triednemu učiteľovi, v jeho neprítomnosti pedagogickému dozoru, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
 22. Akékoľvek poškodenie zdravia, úraz, atď. nahlásiť pedagogickému dozoru, resp. vyučujúcemu na hodine.
 23. Nahradiť učebnicu, ktorú stratí alebo znehodnotí vlastnou vinou, novou. Ak prestupuje na inú školu, učebnice odovzdá triednemu profesorovi.
 24. Sledovať zverejnené oznamy vzťahujúce sa k organizácii vyučovania a mimovyučovacích aktivít organizovaných školou sprístupnených na nástenke na to vyhradenej, resp. na www stránkach školy (www.gdh.sk).
 25. Zdraviť všetkých zamestnancov školy.
 26. Pozdraviť vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny postavením sa. Ak príde do triedy iný vyučujúci, alebo iná dospelá osoba, žiaci sa postavia. Pri ich odchode sa žiaci tak isto postavia. Sadajú si až na pokyn vyučujúceho. Pri písaní kontrolných prác, pri praktických cvičeniach, v učebniach informatiky a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia. Pri odpovediach na vyučovacích hodinách sa žiaci postavia alebo konajú podľa pokynu učiteľa.
 27. Byť v škole vhodne a čisto oblečený. Oblečenie musí vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Na školských slávnostiach, t.j. otvorenie a ukončenie školského roka, na slávnostných akadémiách, maturitných skúškach byť slávnostne oblečený a upravený bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich doplnkov odevu, líčenia, účesu. V prípade nevhodného oblečenia, môže zodpovedný zamestnanec vylúčiť žiaka z účasti na školskej slávnosti.
 28. Pracovať na hodinách praktických cvičení v pracovnom plášti podľa pokynov vyučujúceho. Je to v záujme ochrany, čistoty šatstva i bezpečnosti a ochrany zdravia.
 29. Používať na hodinách telesnej a športovej výchovy športový úbor podľa pokynov vyučujúceho.
 30. Odnášať domov športový úbor (obuv a odev) používaný na hodinách telesnej a športovej výchovy a ochranné pracovné plášte používané pri praktických cvičeniach.
 31. Správať sa priateľsky k svojim spolužiakom, neponižovať a nešikanovať ich. Takéto správanie oznámiť okamžite ktorémukoľvek pedagogickému pracovníkovi, prípadne ho riešiť v súlade s platnou legislatívou.

 

2.    Výkon práv a povinností zákonných zástupcov

2.1.    Práva zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca žiaka má právo:

 1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
 2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
 3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom:
  • študijného preukazu,
  • internetovej žiackej knižky, 
  • triednych zasadnutí združenia rodičov,
  • v prípade potreby individuálnym pohovorom s triednym učiteľom, resp. vyučujúcim.
 4. Ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
 5. Ospravedlniť žiaka podľa odseku 4 môže zákonný zástupca najviac trikrát za polrok.
 6. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 7. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 8. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 9. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

2.2.    Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

 1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.
 5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 6. Oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka, ak sa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní.  Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

 

3. Prevádzka a vnútorný režim školy

3.1. Organizácia vyučovacieho dňa

 1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy.
 2. Denné vyučovanie sa začína o 7.40 hod. prvou vyučovacou hodinou, výnimočne z organizačných dôvodov nultou hodinou. Začiatok a koniec vyučovacích hodín ohraničuje zvonenie, a to nasledovne:
 3. 0. vyuč. hodina: 6.50 - 7.35  
  1. vyuč. hodina: 7.40 - 8.25  
  2. vyuč. hodina: 8.30 - 9.15  
  3. vyuč. hodina: 9.20 - 10.05  
  4. vyuč. hodina: 10.20 - 11.05  
  5. vyuč. hodina: 11.10 - 11.55  
  6. vyuč. hodina: 12.05 - 12.55   resp. 12.30 – 13.15
            (podľa určenia obedňajšej prestávky)
  7. vyuč. hodina: 13.20 - 14.00  
  8. vyuč. hodina: 14.05 - 14.50  
  9. vyuč. hodina: 14.55 - 15.40   (v prípade dvojhodinovky po dohode
            s vyučujúcim môže začať aj skôr)

 4. Určený rozvrh sú povinní rešpektovať žiaci, rodičia/zákonní zástupcovia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.
 5. Keďže vyučovací proces je organizovaný aj v laboratóriách, odborných učebniach, v telovýchovných priestoroch a časť vyučovacích hodín je delená, žiaci využívajú na presun čas prestávky.
 6. Ak majú žiaci počas vyučovacieho dňa voľnú hodinu a ich trieda je vtom čase obsadená, môžu využívať na samostatné vzdelávanie učebňu informatiky (INF2) alebo učebňu na vyučovanie skupín (oproti autoškole).
 7. Systém dozoru na chodbách školy, v odborných učebniach, v telocvični a v školskej jedálni stanovuje samostatný predpis – Smernica č. 1/2010 Dozor nad žiakmi.
 8. Každý žiak má pridelenú šatňovú skrinku, pred ktorou sa prezúva a do ktorej si odkladá obuv a vrchný odev. Za šatňovú skrinku je žiak zodpovedný počas celého školského roka. V prípade odcudzenia vecí zo šatňovej skrinky poisťovňa uhradí škodu (ak je žiak poistený) len vtedy, ak bola skrinka riadne uzamknutá.
 9. Prestávky odporúčame využiť na oddych, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, prípadne na presun do odborných učební a telovýchovných zariadení.
 10. Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sa riadi pokynmi vyučujúcich a zabezpečením úloh BOZP.
 11. Všetky požiadavky voči vedeniu školy (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) na začiatku školského roka (do 15. 9) predkladá žiak na sekretariát školy (asistentke riaditeľa školy) prostredníctvom triedneho učiteľa.

3.2.    Týždenníci

Triedny učiteľ zápisom v triednej knihe určuje dvoch týždenníkov na jeden týždeň zo žiakov triedneho kolektívu. 

Títo žiaci predovšetkým: 

 1. Spolupracujú s vyučujúcimi pri evidencii neprítomných žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny, v prípade žiakov z viacerých tried to zabezpečujú určení žiaci.
 2. Dôsledne zabezpečujú právo triedneho kolektívu na optimálne využitie vyučovacieho času s dôrazom na určený čas prestávok.
 3. Podľa požiadavky vyučujúceho spolupracujú pri príprave a presune učebných pomôcok s prihliadnutím na zabezpečenie BOZP.
 4. Počas vyučovacieho dňa priebežne udržiavajú v čistote tabuľu a poriadok v triede, v prípade zistenia poškodenia alebo prevádzkovej havárie nahlasujú túto skutočnosť pedagogickému dozoru, prípadne školníkovi.
 5. Po poslednej vyučovacej hodine v učebni v spolupráci so spolužiakmi a vyučujúcim na tejto hodine zabezpečujú, aby učebňa ostala v primeranom poriadku (zotretá tabuľa, vyprázdnené lavice a stoličky vyložené na laviciach).
 6. V spolupráci s vyučujúcimi, predovšetkým s triednym profesorom, zabezpečujú dodržiavanie základných psychohygienických noriem.

3.3.    Režim otvárania budovy

 1. Budova školy sa pre žiakov otvára o 6.00 hod. Vyučovanie sa začína o 7.40 hod. (v prípade nultej hodiny o 6.50 hod.) a končí o 15.40 hod.
 2. Do školskej budovy vchádzajú žiaci vedľajším vchodom (od pešej zóny).


4.    Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov, ich ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje:

 1. Fajčiť, používať alkoholické nápoje a akékoľvek drogy či návykové látky alebo ich distribuovať medzi žiakmi vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy (žiakom aj na prístupových komunikáciách). Žiaci, ktorí by do školy nosili drogy či návykové látky alebo ich užívali, sa vystavujú riziku postihu podľa platných zákonov.
 2. Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie a rozptyľujúce pozornosť žiakov počas vyučovania, najmä cigarety, drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky.
 3. Hrať akékoľvek hazardné hry počas vyučovania a akcií organizovaných školou.
 4. Prichádzať do školy a zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu a omamných látok, vrátane liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť s výnimkou liekov, predpísaných ošetrujúcim lekárom).
 5. Narušovať vyučovací proces a prevádzku školy (krádeže inventáru školy, resp. osobných vecí žiakov a zamestnancov).
 6. Prijímať návštevy v školskej budove počas vyučovacích hodín (v súrnych prípadoch so súhlasom vedenia školy). Zakazujú sa návštevy žiakov, ktoré by akýmkoľvek spôsobom porušovali školský poriadok GDH.
 7. Zdržiavať sa počas voľných hodín na chodbách a v priestore pred zborovňou.
 8. Zneužívať výpočtovú techniku a internetové pripojenie na aktivity nesúvisiace s vyučovacím procesom, ktoré by spôsobili škodu škole (finančnú alebo morálnu). Prípadné zneužitie je možné riešiť v spolupráci s políciou.
 9. Sťahovať v priestoroch školy z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií, tiež hrať hry propagujúce násilie.
 10. Používať akúkoľvek záznamovú technológiu (napr. záznam zvuku a videa pomocou mobilných telefónov a pod.) s výnimkou žiakov, ktorým toto umožní na požiadanie riaditeľ školy (integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).
 11. Používať mobilný telefón na vyučovaní a v čase všetkých foriem skúšok. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice, zároveň sa zakazuje dobíjať mobilný telefón v škole. V naliehavých prípadoch ho môže použiť so súhlasom vyučujúceho (triedneho učiteľa).
 12. Používať walkmeny, MP3, MP4-prehrávače a discmany na vyučovacích hodinách.
 13. Akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktoré napĺňa znaky šikanovania.
 14. Akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie.
 15. Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy.
 16. Prechovávať a používať zbrane v škole.
 17. Vyjadrovať sa vulgárne.
 18. Hrať loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a v šatniach.
 19. Nosiť na hlavách šiltovky a klobúky v priestoroch školy nielen počas vyučovania, ale aj cez prestávky a voľné hodiny.
 20. Sedieť na vykurovacích telesách, parapetných doskách a miestach ohrozujúcich zdravie.
 21. Vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky a pokrikovať na okoloidúcich.
 22. Vychádzať z budovy školy v prezuvkách.
 23. Vstupovať do zborovne.
 24. Zdržiavať sa bezdôvodne v budove školy po skončení vyučovania bez vedomia pedagogického dozoru.
 25. Nechávať športový úbor a pracovné plášte v šatňových skrinkách, resp. v triedach.
 26. Prinášať do školy väčšie sumy peňazí a drahocenné predmety. Za ich stratu škola v súlade s poistnou zmluvou neručí.

 

5.    Výchovné opatrenia

5.1.    Opatrenia vo výchove

 1. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
 2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
 4. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie nasledovne:
  1. napomenutie od triedneho učiteľa,
  2. pokarhanie od triedneho učiteľa,
  3. pokarhanie od riaditeľa školy.
 5. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti:
  1. podmienečné vylúčenie,
  2. vylúčenie.
 6. Opatrenie vo výchove podľa odseku 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.
 7. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
 8. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
  Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 4 a odseku 5 písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy.
 9. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 5 písm. a) určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 5 písm. b).
 10. Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 4 písm. c) a podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.
 11. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

5.2.    Klasifikácia priestupkov voči vnútornému poriadku

 1. Bežné porušenie školského poriadku – rieši triedny učiteľ vo svojej právomoci (napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa) na svoj podnet alebo podnet ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca školy. Za bežné porušenie vnútorného poriadku sa považuje nesplnenie povinností žiaka, povinnosti týždenníka a porušenie zásad správania sa žiakov v objekte školy.
 2. Závažné porušenie školského poriadku – rieši riaditeľ školy vo svojej právomoci (pokarhanie od riaditeľa školy) po prerokovaní priestupku s triednym učiteľom na podnet ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca školy. Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje opakovanie bežných porušení školského poriadku školy vrátane opakovaných neskorých príchodov na vyučovacie hodiny, opakovaná neospravedlnená absencia.
 3. Vážny priestupok voči školskému poriadku – rieši riaditeľ školy podmienečným vylúčením po prerokovaní v pedagogickej rade. Za vážny priestupok sa považuje opakovanie závažných porušení školského poriadku, používanie alkoholických a omamných látok počas vyučovania a školských akcií, podvádzanie, neoprávnené osvojenie si vecí iných osôb, úmyselné poškodzovanie majetku školy alebo majetku žiakov, úmyselné ublíženie na zdraví, úmyselné porušenie zásad BOZP, fyzický alebo psychický nátlak na spolužiakov (šikanovanie), záškoláctvo, opakovaná neospravedlnená absencia.
 4. Veľmi vážne porušenie školského poriadku – rieši riaditeľ školy vylúčením žiaka zo štúdia po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri žiakoch, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, veľmi vážne porušenie školského poriadku rieši v spolupráci so sociálnym kurátorom. Za veľmi vážne porušenie školského poriadku sa považujú opakované vážne priestupky voči školskému poriadku pri podmienečnom vylúčení zo školy, alebo ak sa žiak dopustí preukázaného trestného činu.
 5. Každé porušenie školského poriadku sa posúdi komplexne v celej šírke osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho kladné hodnotenie.

5.3.    Kvantifikácia výchovných opatrení

 1. V záujme objektivizácie hodnotenia správania žiakov sa odporúča táto kvantifikácia:
  • 1-2  vymeškané a neospravedlnené hodiny za polrok - pokarhanie triednym učiteľom,
  • 3-4  vymeškané a neospravedlnené hodiny - pokarhanie riaditeľom školy,
  • 5-7  vymeškaných a neospravedlnených hodín - pokarhanie riaditeľom školy a znížená známka zo správania na stupeň 2,
  • 8-12  vymeškaných a neospravedlnených hodín - pokarhanie riaditeľom školy a znížená známka zo správania na stupeň 3,
  • 12 a viac hodín - znížená známka zo správania na stupeň 3 a podmienečné vylúčenie zo školy.
 2. Neskorý bezdôvodný príchod na vyučovaciu hodinu bude hodnotený nasledovne: za každé tri neskoré príchody - jedna neospravedlnená hodina.


 

6.    Žiacka samospráva

6.1.    Samospráva triedy

 1. Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
 2. Žiacky kolektív si volí triednu samosprávu na začiatku školského roka (najneskôr do konca septembra) v tomto zložení:
 3. Predseda - zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu ostatných členov triednej samosprávy.
  Podpredseda - zastupuje predsedu v neprítomnosti.
  Pokladník - vyberá od žiakov vstupné, na akcie organizované školou, predplatné na časopisy, náhradu škôd a pod.
  Kultúrny referent - navrhuje a organizuje mimoškolské podujatia triedy (návšteva filmových a divadelných predstavení a pod.).
  Športový referent - organizuje športové podujatia triedy (volejbalové, futbalové, basketbalové súťaže medzi triedami).
  Nástenkári - starajú sa o esteticky vhodnú a obsahovo aktuálnu výzdobu nástenných novín.
  Zdravotník - stará sa o poriadok (hygienu) v triede a zdravotnícku osvetu.

6.2.    Žiacka školská rada

 1. Žiacka školská rada (ŽŠR) je nezávislá, nezisková organizácia študentov danej školy.
 2. Zasadnutia ŽŠR sa konajú predovšetkým v mimovyučovacom čase, v čase vyučovania so súhlasom riaditeľa školy, prípadne triedneho učiteľa.
 3. Členmi ŽŠR sú zvolení študenti školy.
 4. Hlavnou úlohou ŽŠR je:
  • organizovať kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia školy,
  • organizovať iné podujatia podľa návrhu študentov alebo vedenia školy,
  • zastupovať študentov vo vzťahu k vedeniu školy,
  • spolupracovať s ostatnými organizáciami združujúcimi študentské rady a študentov celkom,
  • informovať študentov a vedenie školy o svojej činnosti.
 5. Zloženie, práva a povinnosti členov ŽŠR sú dané Štatútom žiackej školskej rady.
 6. ŽŠR má právo byť informovaná o všetkom, čo sa týka študentov a školy ako celku.

 

7.    Záverečné ustanovenia

 1. Školský poriadok školy platí  pre žiakov počas celého štúdia na GDH, vzťahuje sa aj na mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske a účelové kurzy, brigády, atď.).
 2. Školský poriadok prešiel posudzovacím  procesom:
  • Žiacka školská rada ho prerokovala dňa 19. 09. 2012.
  • Pedagogická rada ho prerokovala dňa 08. 10. 2012.
  • Rada školy ho prerokovala dňa 10. 10. 2012.
 3. Ruší sa platnosť školského poriadku zo dňa 31. 08. 2009.
 4. Platnosť tohto vnútorného poriadku určujem dňom 15. 10. 2012.

 

RNDr. Ján Rodák

riaditeľ školy