Výberové konania 2016

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník


prijme do pracovného pomeru
učiteľa s aprobáciou fyzika


Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas materskej dovolenky kmeňového zamestnanca, 

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s aprobáciou fyzika

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní. príp. praxi,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie FYZ" posielajte na adresu školy  v termíne do 05.01.2017 (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.

Adresa školy:
Gymnázium DH
Komenského 16
089 01 Svidník
 

Kontakt:
tel.:
email: riaditel@gdh.sk

Poznámka:
Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v roku 2016 ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 


Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník


prijme do pracovného pomeru
učiteľa s aprobáciou matematika


Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas PN kmeňového zamestnanca, 

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s aprobáciou matematika

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní. príp. praxi,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie MAT" posielajte na adresu školy  v termíne do 18.01.2016 (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.

Adresa školy:
Gymnázium DH
Komenského 16
089 01 Svidník
 

Kontakt:
tel.:
email: riaditel@gdh.sk

Poznámka:
Akceptované budú aj evidované žiadosti podané v roku 2015 ak záujemcovia v určenom termíne telefonicky alebo mailom potvrdia svoj záujem o ponúkané miesto.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.