Samotestovanie žiakov

Samotestovanie žiakov

Vážení rodičia.

Vzhľadom na skutočnosť, že si nie všetci z Vás plnili povinnosť oznamovať použitie Ag samotestov, prevzatých na začiatku školského roka (september 2021), nie je možné dodať ďalšie Ag testy všetkým záujemcom (dodanie ďalšej várky samotestov pre všetkých záujemcov je možné iba pre školy, ktorých rodičia nahlásili spotrebu aspoň 50% samotestov, dodaných v septembri).

V súlade s dokumentom ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.8 zo dňa 25. januára 2022 sme mohli požiadať o ďalšiu várku samotestov v počte 5 kusov na žiaka iba pre tých žiakov, ktorých rodičia vykázali od septembra 2021 spotrebu na minimálnej úrovni 50%.

Rodičia žiakov, ktorý sa to týka, budú v tomto týždni (31.1 – 4.2) oslovení triednymi učiteľmi a budú si môcť testy v počte 5 ks prevziať.

Pred začatím používania testov si pozorne prečítajte návod na nižšie uvedenom odkaze:

Dôležité upozornenia:


Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať prostredníctvom EDUPAGE. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.


Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:
– antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené,
– v prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
– v prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

vedenie školy