Úhrada stravy

Úhrada stravy

v školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci.
Platby za stravu je možné v tomto školskom roku uhrádzať dvoma spôsobmi:

1. Trvalým príkazom – sumu vo výške 37,80 € (2,10 € za jeden obed) prosíme uhrádzať na účet ŠJ vždy do 26. dňa v mesiacoch august 2023 až máj 2024 (žiaci 4. ročníka do mesiaca apríl 2024). V prípade preplatku z dôvodu neprítomnosti v škole bude tento na konci školského roka vrátený.

2. Uhradením zálohy vo výške 37,80 € (2,10 € za jeden obed) do 26. augusta 2023.
Platby v ďalších mesiacoch realizovať vo výške hodnoty, ktorá je uvedená v module platby (v systéme Edupage alebo mobilnej aplikácii), t. j. využitím automatického systému, ktorý je nastavený pre platby za stravu – to znamená, že systém EduPage upravuje stravníkovi mesačné poplatky v závislosti od počtu jedál objednaných v danom mesiaci.

Zároveň Vás prosíme pri realizácii platieb uvádzať aj variabilný symbol, ktorý Vám bol zaslaný, aby sme mohli jednoduchšie „párovať“ Vaše platby na portáli EduPage (v module PLATBY). Do správy pre príjemcu uveďte priezvisko a meno žiaka.

Platby za stravu prosíme uhrádzať na účet školskej jedálne:

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0051 5508

V prípade potreby je stravu potrebné odhlásiť deň vopred do 13.00 prostredníctvom systému EduPage.

Výdaj stravy v tomto školskom roku bude realizovaný použitím čipov, ktoré žiaci dostanú pri nástupe do školy 4. septembra 2023. Stravné lístky už používať nebudeme.

Vedenie školy