Úhrada stravy

Úhrada stravy

v školskom roku 2021/2022 – úprava od 01.04.2022

Stravné lístky sa budú v školskom roku 2021/2022 uhrádzať

trvalým príkazom alebo internetbankingom

vždy mesiac vopred do 26. dňa v mesiaci:

1. – 3. ročník … od augusta 2021 do mája 2022,

4. ročník … od augusta 2021 do marca 2022.

Suma: 25,38 € (od 01.04.2022)

Vzhľadom na neustále rastúce ceny potravín a energií sme nútení zvýšiť poplatok za stravu v školskej jedálni z pôvodnej sumy 1,26 € na 1,41 € za jeden vydaný obed.
Všetkých, ktorí majú zadané platby trvalým príkazom, žiadame o vykonanie zmeny mesačnej platby vo svojich bankách.

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0051 5508

Stravu je potrebné odhlásiť osobne 24 hodín vopred alebo telefonicky na číslo 054/75 21 036.

Stravné lístky na mesiac september si môžu žiaci vyzdvihnúť už v auguste u vedúcej ŠJ alebo na sekretariáte školy.

Tatiana Leňová, vedúca ŠJ