Aktivita č. 2

Aktivita č. 2

Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností

Táto aktivita mala dve podaktivity:

Podaktivita 2.1: Pedagogické kluby

V rámci projektu pracovali dva kluby:

  1. Klub čitateľskej gramotnosti
  2. Klub prírodovedcov

Podaktivita 2.2: Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov – externé (dodávateľsky)

V rámci tejto podaktivity sme absolvovali 3 vzdelávania:

  1. Využitie a aplikácia inovatívnych vzdelávacích metód vo výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti – akreditovaný program inovačného vzdelávania, absolvovali ho všetci pedagogickí zamestnanci školy.
  2. Finančná gramotnosť – aplikovanie finančnej gramotnosti do praxe, absolvovali všetci pedagogickí zamestnanci školy.
  3. Spracovanie dát pomocou laboratória podporovaného počítačom – absolvovali učitelia prírodovedných predmetov (členovia klubu prírodovedcov).