Profil verejného obstaraváteľa

Profil verejného obstaraváteľa

Gymnázium DH, Komenského 16, 089 01 Svidník je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje ekonomický úsek.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Profile verejného obstarávateľa a podľa potreby vo Vestníku verejného obstarávania.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:   Gymnázium duklianskych hrdinov

Adresa organizácie:  Komenského 16, 089 01 Svidník

IČO:  00161233

Internetová adresa organizácie (URL): www.gdh.sk

Štatutátny zástupca: RNDr. Ján Rodák, riaditeľ školy

Kontakt: tel.: 054/7521036, mail: skola@gdh.sk