Oznam

Oznam

Vážení rodičia,

v zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR „Školský semafor v školskom roku 2021/2022“ je potrebné, aby žiaci školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložili svojmu triednemu profesorovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Najjednoduchší spôsob predloženia vyhlásenia je elektronicky prostredníctvom EduPage. Po prihlásení cez rodičovské konto v module „Žiadosti/Vyhlásenia“ si vyberiete tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 1.9.2021“ a po vyplnení potrebných údajov ho odošlete.

V prípade problémov s odoslaním prostredníctvom EduPage si môžete tlačivo stiahnuť z tejto stránky, vytlačiť a doručiť triednemu profesorovi prostredníctvom žiaka v tlačenej podobe.

Tlačivo na stiahnutie:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (aktualizované 12.10.2021)