Oznam

Oznam

o konaní druhého kola prijímacích skúšok

Vedenie Gymnázia DH, Komenského 16, Svidník v zmysle § 66 odst. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že:

  • druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sa bude konať v utorok 22. júna 2021 v budove Gymnázia DH,
  • pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2021/2022 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá, ako pre prvé kolo,
  • prihlášky na štúdium je potrebné doručiť vedeniu školy do 15. júna 2021 (osobne, poštou alebo elektronicky na adresu riaditel@gdh.sk

RNDr. Ján Rodák
poverený vedením školy