Maturita

Maturita

Skupiny príbuzných predmetov

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021 (bod 5.4) po prerokovaní v predmetových komisiách a pedagogickej rade určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu:

Maturitný predmetPríbuzný predmet
slovenský jazyk a literatúraseminár zo slovenského jazyka a literatúry
anglický jazykkonverzácia v anglickom jazyku
nemecký jazyk
dejepisseminár z dejepisu
občianska náukaspoločenskovedný seminár
geografiaseminár z geografie
matematikaseminár z matematiky
informatikaprogramovanie, seminár z informatiky,
informatika v prírodných vedách a matematike
fyzikaseminár z fyziky
chémiaseminár z chémie
biológiaseminár z biológie

Z príbuzných predmetov budú započítané tie, ktoré boli absolvované v súlade so ŠkVP v treťom a štvrtom ročníku.

Svidník 03.05.2021

RNDr. Ján Rodák, poverený vedením školy