Aktivita č. 1

Aktivita č. 1

Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia

Podaktivita č. 1.1: Extra hodiny

V rámci tejto aktivity sme realizovali tzv. extra hodiny, t. z. hodiny na zvýšenie počtu hodín školského vzdelávacieho programu. Extra hodiny sme využili na:

a, nové vyučovacie predmety:

 • Matematika v prírodovedných predmetoch (1. ročník)
 • Čitateľská gramotnosť (2. ročník)
 • Finančná gramotnosť (3. ročník)
 • Čitateľská gramotnosť v dejepise (3., resp. 4. ročník)
 • Čitateľská gramotnosť v občianskej náuke (3., resp. 4. ročník)
 • Biológia aktuálne (3., resp. 4. ročník)
 • Matematika aktuálne (3., resp. 4. ročník)
 • Chémia pre štúdium a prax (3., resp. 4. ročník)
 • Dáta a ich prezentácia v prírodovedných predmetoch (3., resp. 4. ročník)

b, delenia nad rámec ŠVP v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia.

Zároveň sme z vrámci tejto aktivity zakúpili didaktickú techniku a pomôcky na vyučovanie.

Boli zakúpené tieto pomôcky:

a, učebnice (literatúra) pre predmety slovenský jazyk, matematika a prírodovedné predmety:

 • Nový Slovenský jazyk 1 pre SŠ – učebnica
 • Nový Slovenský jazyk 1 pre SŠ – zošit pre študenta 1. časť
 • Nový Slovenský jazyk 1 pre SŠ – zošit pre študenta 2. časť
 • Nový Slovenský jazyk 2 pre SŠ – učebnica
 • Nový Slovenský jazyk 2 pre SŠ – zošit pre študenta 1. časť
 • Nový Slovenský jazyk 2 pre SŠ – zošit pre študenta 2. časť
 • Ťahák: Literatúra – ľahká cesta k maturite
 • CD Čítame ušami 1 – zvukové nahrávky k Literatúre 1
 • CD Čítame ušami 2 – zvukové nahrávky k Literatúre 2
 • CD Čítame ušami 3 – zvukové nahrávky k Literatúre 3
 • CD Čítame ušami 4 – zvukové nahrávky k Literatúre 4
 • Matematika pre spolužiakov – Základné poznatky (učebnica a pracovný zošit)
 • Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní

b, učebné pomôcky a didaktická technika:

 • 17 ks notebookov
 • interaktívna tabuľa + projektor
 • 15 ks čítačiek elektronických kníh
 • 5 ks rádiomagnetofónov s CD
 • multifunkčná farebná tlačiareň
 • 5 ks digitálnych mikroskopov
 • Príslušenstvo (senzory) k interfejsovej meracej jednotke LabQuest – barometer, 4 ks senzorov tlaku krvi, elektrostatická sústava, detektor pohybu, senzor úrovne hluku, 2 ks mikrofónov
 • 5 ks Inovatívnej súpravy Chémia a svetlo Študent
 • 1 ks súpravy Chémia a svetlo Profesional