Aktuality

Aktuality

Usmernenie k zabezpečeniu prevádzky v čase trvania pandémie ochorenia COVID-19

1. Vstup žiakov a zamestnancov do budovy školy:

 • budova školy je otvorená od 6.30 hod. do odchodu všetkých žiakov zo školy, max. 16.30 hod.,
 • žiacky vchod je otvorený v časoch od 6.30 – 7.40, 10.05 – 10.20, 11.55 – 13.15 hod.
 • hlavný vchod je otvorený od v čase od 7.15 – do odchodu všetkých žiakov zo školy,
 • do 7.15 hod. žiaci a zamestnanci vchádzajú do budovy školy iba žiackym vchodom,
 • od 7.15 hod. do 7.40 hod. žiaci vchádzajú do budovy školy takto:
  • žiaci 1. a 2. ročníka žiackym vchodom,
  • žiaci 3. a 4. ročníka hlavným vchodom,
 • pri príchode do školy bude vykonaný tzv. ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk.

2. Vstup cudzích osôb do budovy školy:

 • cudzie osoby vrátane rodičov našich žiakov majú vstup do budovy školy zakázaný,
 • v nevyhnutnom prípade môže cudzia osoba vstúpiť do budovy školy v sprievode zamestnanca školy po telefonickom kontakte a dodržaním hygienických nariadení.

3. Povinnosti žiakov:

 • pri ceste do školy sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, napr. v autobuse musí mať rúško atď.,
 • pri vstupe do školy sa podrobiť povinnému meraniu telesnej teploty,
 • pri vstupe do budovy školy si dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom, umiestneným pri vchodových dverách,
 • nosiť povinne rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy – rúško musí prekrývať ústa a nos,
 • mať každý deň v škole 2 rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,
 • dodržiavať hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní (zakrývať si ústa a nos vreckovkou, nie rukou),
 • pri sušení rúk na toaletách nepoužívať vzduchové sušiče rúk, ale jednorazové papierové utierky,
 • týždenníci v spolupráci s jednotlivými vyučujúcimi zabezpečujú časté a intenzívne vetranie miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda minimálne raz za 30 minút (aj počas vyučovacieho procesu),
 • nezhromažďovať sa počas prestávok v skupinách na malom priestore, vyučujúci v odborných učebniach otvoria tieto učebne 5 minút pre začiatkom vyučovania, resp. počas malých prestávok ich nechajú otvorené, ale len v tom prípade, že v príslušnej odbornej učebni bude nasledujúca vyučovacia hodina,
 • po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni (vrátane soboty a nedele) predkladá žiak resp. zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (ktoré nájdete v sekcii Rýchle odkazyTlačivá na stiahnutie).

4. Odchod žiakov zo školy:

 • žiacky vchod je otvorený v čase obedňajšej prestávky 11.55 – 13.15, a od 14.00 hod. do 14.15 hod., žiaci odchádzajú týmto vchodom,
 • v ostatných časoch žiaci odchádzajú hlavným vchodom.

5. Ďalšie opatrenia:

 • telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú,
 • z dôvodu obmedzenia zhromažďovania žiakov v malom priestore, vyučujúci v odborných učebniach otvoria tieto učebne 5 minút pre začiatkom vyučovania, resp. počas malých prestávok ich nechajú otvorené (iba v prípade, že v príslušnej odbornej učebni bude nasledujúca vyuč. hodina).
 • samostatná izolačná miestnosť, do ktorej bude umiestnený žiak, vykazujúci niektorý z príznakov COVID-19, bude miestnosť č. 210 – relaxačná miestnosť.