Oznam

Oznam

Vážení rodičia,

v zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR „Zelená otvoreným školám v školskom roku 2022/2023“ je potrebné, aby žiaci pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predložili svojmu triednemu profesorovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Najjednoduchší spôsob predloženia vyhlásenia je elektronicky prostredníctvom EduPage. Po prihlásení cez rodičovské konto v module „Žiadosti/Vyhlásenia“ si vyberiete tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 15. 8. 2022“ a po vyplnení potrebných údajov ho odošlete.

V prípade problémov s odoslaním prostredníctvom EduPage si môžete tlačivo stiahnuť z tejto stránky, vytlačiť a doručiť triednemu profesorovi prostredníctvom žiaka v tlačenej podobe.

Tlačivo na stiahnutie:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Platí od 15. 8. 2022)