Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1 – Vzdelávanie, Investičná priorita – 1.1.1 Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončeniu a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/333/2019 bola podpísaná dňa 03.12.2019, na centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 10.12.2019 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t. j. 11.12.2019.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia študijných výsledkov žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Naplnením hlavného cieľa Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku výrazným spôsobom pomôže svojim žiakom nielen pri ďalšom vzdelávaní, ale aj pri uplatnení sa v súkromnom a budúcom pracovnom živote.

Projekt má tri hlavné aktivity:

1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, ktorá zahŕňa mimoškolskú činnosť a obstaranie tovarov a didaktických pomôcok pre zvýšenie gramotností.

2. Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblastí jazykových a IKT zručností, kam je zaradené vytvorenie pedagogických klubov.

3. Riadenie projektu, ktoré bude vykonávané prostredníctvom vlastných zamestnancov.

Realizáciou projektu sa zlepší úroveň vzdelávania v škole, zabezpečí sa rovnaký prístup ku vzdelávaniu pre žiakov so ŠVVP a ostatné žiakov, zlepší sa komunikácia s rodinou týchto žiakov, zlepšia sa ich študijné výsledky, zvýši sa ich zdravé sebavedomie vďaka možnosti cítiť úspech a spokojnosť z dosahovaných výsledkov. Prioritou školy je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dosahovaných výsledkov.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2020
Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu: 01/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu: 137 670,07 EUR
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 130 786,57 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk